Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 20 2017

iamdreamer
7142 8373
Reposted fromswojszlak swojszlak viawerkacholerka werkacholerka
iamdreamer
9245 ecb3
iamdreamer
nienawidzę słów "inni mają gorzej", bo każdy, choć raz w życiu przeżywał swój własny koniec świata.
Reposted frommefir mefir viahysterie hysterie
iamdreamer
iamdreamer
3817 a5f0
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viahysterie hysterie
iamdreamer
7799 edb3 500
Reposted from0 0 viaphilomath philomath

August 18 2017

iamdreamer
Przepraszam dawną miłość, że nową uważam za pierwszą. 
— W. Szymborska
Reposted frommadeliine madeliine viapiglet piglet
iamdreamer
Urodziłam się z ogromną potrzebą czułości i straszliwą potrzebą jej dawania.
— Audrey Hepburn
Reposted fromkarolajna karolajna viaday11shadow day11shadow
iamdreamer
6265 f1d6
Reposted fromaheavyheart aheavyheart viaday11shadow day11shadow

August 20 2017

iamdreamer
7142 8373
Reposted fromswojszlak swojszlak viawerkacholerka werkacholerka
iamdreamer
9245 ecb3
iamdreamer
nienawidzę słów "inni mają gorzej", bo każdy, choć raz w życiu przeżywał swój własny koniec świata.
Reposted frommefir mefir viahysterie hysterie
iamdreamer
iamdreamer
3817 a5f0
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viahysterie hysterie
iamdreamer
7799 edb3 500
Reposted from0 0 viaphilomath philomath

August 18 2017

iamdreamer
Przepraszam dawną miłość, że nową uważam za pierwszą. 
— W. Szymborska
Reposted frommadeliine madeliine viapiglet piglet
iamdreamer
Urodziłam się z ogromną potrzebą czułości i straszliwą potrzebą jej dawania.
— Audrey Hepburn
Reposted fromkarolajna karolajna viaday11shadow day11shadow

August 20 2017

iamdreamer
3817 a5f0
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viahysterie hysterie
iamdreamer
7799 edb3 500
Reposted from0 0 viaphilomath philomath

August 18 2017

iamdreamer
Przepraszam dawną miłość, że nową uważam za pierwszą. 
— W. Szymborska
Reposted frommadeliine madeliine viapiglet piglet
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl